Google adsense

Search

Thursday, July 2, 2009

Файл цэвэрлэх

Мэнд хүргэе.
"Өгөгдсөн директоруудад байгаа *.html файлуудын хэрэггүй хэсгүүдийг устгах"

class Clean {
public $cnt;
function filelist($dir="")
{
$i = 0;
$d = dir($dir);
while(false!==($entry=$d->read())){ //read directory
if (substr($entry, -5) == ".html"){ //html file
$filename [$i] = $entry; //set array
$i ++;
}
}
$this->cnt = $i;
$d->close();
return $filename;
}

function fileclean($name="")
{
$filecontent = file_get_contents($name);
$newcontent = preg_replace("your regex", "", $filecontent);
$file = fopen($name, "w") or exit("файл нээгдсэнгүй.");
fwrite($file, $newcontent);
fclose($file) or exit("файл хаагдсангүй.");
}
}
$dirnames = array("dir1", "dir2", "dir3", "dir4");

$obj = new Clean;
for ($k=0; $k<4; $k++)
{
$list = $obj->filelist($dirnames[$k]);

for($j=0; $j<$obj->cnt; $j++)
{
$obj->fileclean($dirnames[$k]."/".$list[$j]);
}
}
Өөр зөндөө аргаар шийдэж болох байх би дээрхи аргаар шийдлээ..........